Gårdens historia

gamlakartorTahult är en by med fyra gårdar, känd i jordeboksmaterial sedan 1540. Det aktuella utredningsområdet ligger huvudsakligen på inägorna till Tahult Östergården, i den nordöstra delen av byn. En mindre del av utredningsområdet i sydost sträcker sig in på Gökskullas ängsmark. I nordost gränsar området till den samfällda utmarken.

Flera äldre kartor täcker området. Den äldsta, från 1701, redovisar tre av gårdarna: Östergården, Mellangården och Uppegården. Västergården redovisas särskild från de övriga gårdarna på en uppmätning från 1696. Nästa karta framställdes 1743 och även denna redovisar endast tre av gårdarna; Västergården saknas. Utmarken till Tahult var samfälld med resten av socknen och redovisas vid laga skifte 1844. De båda 1700-talskartorna var svåra att rektifiera i detalj och figurerna nedan har en viss förskjutning i förhållande till dagens kartbild.

De två kartorna från 1701 och 1743 ger en relativt samstämmig bild av markanvandningen i byn. Västergården och Uppegården har sin åkermark samlad i ett åkersjok nära gårdarna. Någon ägoblandning förekommer dock inte och byn kan närmast sägas bestå av fyra ensamgårdar intill varandra.

Åkermarken till Mellan- och Östergården visas 1701 som ett sjok med bandparcellerade åkrar och längst i nordöst några mer oregelbundna, terränganpassade sådana. Ar 1743 ar parcelleringen inte lika tydlig och man får en känsla av att systemet delvis ar i upplösning. Någon nämnvärd skillnad i åkermarkens omfattning är det dock inte mellan de båda kartgenerationerna.

Östergården har omkring 3 tunnland åker vid båda karteringstillfällena. Ängsmarken till Östergården beskrivs 1701 som ”dels med löfskoug bewuxin och liungblandat”. På kartan från 1743 beskrivs den del som ligger inom utredningsområdet som ”Liungitufwig skarp bergacktig hårdwall”. Det var ett relativt öppet landskap, men små buskmarkeringar syns i ängsmarken 1743.